Khách Hàng Tiêu Biểu       

VMK đã cung cấp dịch vu chuyên ngành cho nhiều loại hình khách hàng Việt Nam và Quốc tế với những dịch vụ pháp lý, dịch vụ tố tụng, dịch vụ hỗ trợ và tư vấn về Đấu thầu, Thẩm định, Thẩm tra, Tài chính, Thuế, Tái cơ cấu, Tái cấu trúc, Giải quyết tranh chấp, Quan hệ chính phủ, Thương mại quốc tế, Mua bán & Sáp nhập, Tuyển dụng & Lao động, Đất Đai, Hôn nhân Gia đình, Pháp lý doanh nghiệp...


Mỗi khách hàng đều hết sức quan trọng, sự thành công, hài lòng và hạnh phúc của họ chính là sự thành công, hài lòng và hạnh phúc của VMK.

© Since 2001 VMK (Vu Mackenzie) Vietnam Law Firm LLC